Submit to LinkedInSubmit to FacebookSubmit to Google Bookmarks

פתיחת תיק מע"מ

אם התחלת לעסוק בעסק או במשלח יד עליך להגיע למשרדי מע"מ באזור מגוריך לא יאוחר מיום פתיחת העסק או לחילופין, ניתן להגיע אלינו ולהביא את המסמכים הבאים:
  1.  טופס 821- רישום לצרכי מס ערך מוסף (טופס)
  2.  צילום תעודת זהות + ספח.
  3.  צילום שיק מבוטל או מסמך מהבנק על קיום חשבון.
  4.  חוזה שכ"ד- אם שוכרים נכס לשימוש העסק.
  5. צילום תעודת מקצוע- אם קיימת תעודה.

ניהול מערכת ספרי חשבונות

על פי הוראות מע"מ, חובה על כל בעל עסק ומשלח יד לנהל פנקסי חשבונות, מיד עם תחילת פעילות העסק, לפי הכללים וההוראות שקבעה רשות המסים ובהתאם לסוג העסק או משלח היד.

דיווח ותשלום

לאחר שייפתח התיק במע"מ, יישלח אליך פנקס דיווח שבאמצעותו עליך לדווח ולשלם את המע"מ אחת לחודש או חודשיים על פי התוצאות העסקיות.

השלבים בפתיחת תיקים ברשויות המס:
דיבידנד מציעה שירות

הנהלת חשבונות ושכר

לעסקים קטנים וגדולים כאחד
שכיר נכבד, יתכן

שמגיע לך החזר כספי

ממס הכנסה ואת/ה לא יודע/ת זאת
מחפשים טופס של רשויות המס

טפסים להורדה

ריכזנו עבורכם את כל מה שצריך