Submit to LinkedInSubmit to FacebookSubmit to Google Bookmarks

הצהרת הון

הצהרת הון היא דיווח של תושב ישראל לרשות המסים על הנכסים וההתחייבויות הנמצאים בבעלותו ובבעלות בן/בת זוגו וילדיו מתחת לגיל 18 בארץ ובחו"ל בתאריך מסוים.

הצהרת הון יש למלא רק לפי דרישה מפורשת של רשות המסים ובדרך כלל נדרשים להגישה מי שחייבים בהגשת דו"ח שנתי על הכנסות, כלומר עצמאים ובעלי חברות וכן שכירים שהכנסתם עולה על סכום מסוים שנקבע בתקנות. לאחר הגשת הצהרת הון אחת, יידרש הנישום (אותו אדם שיש לו "תיק במס הכנסה") להגיש אחת לכל כמה שנים הצהרת הון נוספת. בנוסף, רשות המסים נוהגת לדרוש הצהרת הון בכל מקרה של חשד להעלמת הכנסות. הפרש ההון הנצבר בין הצהרות ההון השונות אמור לשקף את הכנסות הנישום שדווחו במהלך השנים באמצעות הדו"חות השנתיים. במידה וקיים הפרש הון הגבוה מההכנסות שדווחו, הדבר מחייב הסבר נאות לרשות המסים.
דיבידנד מציעה שירות

הנהלת חשבונות ושכר

לעסקים קטנים וגדולים כאחד
שכיר נכבד, יתכן

שמגיע לך החזר כספי

ממס הכנסה ואת/ה לא יודע/ת זאת
מחפשים טופס של רשויות המס

טפסים להורדה

ריכזנו עבורכם את כל מה שצריך