Submit to LinkedInSubmit to FacebookSubmit to Google Bookmarks

פתיחת תיק עצמאי

אם התחלת לעסוק בעסק או במשלח יד עליך להודיע על כך בכתב למשרדי מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי באזור מגוריך לא יאוחר מיום פתיחת העסק או לחילופין, ניתן להגיע אלינו ולהביא את המסמכים הבאים:
  1. טופס 821- רישום לצרכי מס ערך מוסף (טופס).
  2. טופס 5329- רישום לצרכי מס הכנסה (טופס).
  3. טופס 6101- רישום לצרכי ביטוח לאומי (טופס).
  4. צילום תעודת זהות + ספח.
  5. צילום שיק מבוטל או מסמך מהבנק על קיום חשבון.
  6. חוזה שכ"ד- אם שוכרים נכס לשימוש העסק.
  7. צילום תעודת מקצוע- אם קיימת תעודה.
הודעות על פתיחת תיקים יש למסור באמצעות טפסים המיועדים לכך ובהם יש לרשום את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר זהות, מהות העיסוק, כתובת העסק, מספר הטלפון, תאריך פתיחת העסק כתובת פרטית, כתובת העסק, פרטי חשבון הבנק ועוד.

ניהול מערכת ספרי חשבונות

על פי הוראות מע"מ ופקודת מס הכנסה, חובה על כל בעל עסק ומשלח יד לנהל פנקסי חשבונות, מיד עם תחילת פעילות העסק, לפי הכללים וההוראות שקבעה רשות המסים ובהתאם לסוג העסק או משלח היד.

תשלום מקדמות

לאחר שייפתחו התיקים במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי, יישלחו אליך פנקסי מקדמות שבאמצעותם עליך לדווח ולשלם מס על פי השיעור והסכום שייקבעו בפנקס.

העסקת עובדים

אם בעסק מועסקים עובדים או משולמים תשלומים אחרים החייבים בניכוי מס במקור, עליך לפתוח תיק ניכויים במשרד השומה באזור בו מתנהל עסקך, לדווח לפקיד השומה על השכר והתשלומים ולהעביר את המס שנוכה במקור לפקיד השומה, באמצעות הבנק, מדי חודש או חודשיים לפי החלטת

השלבים בפתיחת תיקים ברשויות המס:
דיבידנד מציעה שירות

הנהלת חשבונות ושכר

לעסקים קטנים וגדולים כאחד
שכיר נכבד, יתכן

שמגיע לך החזר כספי

ממס הכנסה ואת/ה לא יודע/ת זאת
מחפשים טופס של רשויות המס

טפסים להורדה

ריכזנו עבורכם את כל מה שצריך