Submit to LinkedInSubmit to FacebookSubmit to Google Bookmarks

פתיחת תיק מס הכנסה

אם התחלת לעסוק בעסק או במשלח יד עליך להגיע למשרדי מס הכנסה באזור מגוריך לא יאוחר מיום פתיחת העסק או לחילופין, ניתן להגיע אלינו ולהביא את המסמכים הבאים:
  1. טופס 5329- דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה (טופס)
  2. צילום תעודת זהות + ספח.
  3. צילום שיק מבוטל או מסמך מהבנק על קיום חשבון.
  4. חוזה שכ"ד- אם שוכרים נכס לשימוש העסק.
  5. צילום תעודת מקצוע- אם קיימת תעודה.

ניהול מערכת ספרי חשבונות

על פי הוראות מס הכנסה, חובה על כל בעל עסק ומשלח יד לנהל פנקסי חשבונות, מיד עם תחילת פעילות העסק, לפי הכללים וההוראות שקבעה רשות המסים ובהתאם לסוג העסק או משלח היד.

תשלום מקדמות

לאחר שייפתח התיק במס הכנסה, יישלח אליך פנקס מקדמות שבאמצעותו עליך לדווח על מחזור עסקאותיך ולשלם את המס על פי השיעור שייקבע בפנקס אחת לחודש או חודשיים.

השלבים בפתיחת תיקים ברשויות המס:


דיבידנד מציעה שירות

הנהלת חשבונות ושכר

לעסקים קטנים וגדולים כאחד
שכיר נכבד, יתכן

שמגיע לך החזר כספי

ממס הכנסה ואת/ה לא יודע/ת זאת
מחפשים טופס של רשויות המס

טפסים להורדה

ריכזנו עבורכם את כל מה שצריך