Submit to LinkedInSubmit to FacebookSubmit to Google Bookmarks

טפסים להורדה


מע"מ:

טופס 821- רישום לצרכי מס ערך מוסף
טופס 18-   הודעה על סגירת עסק
טופס 29-   בקשה לבטל קנס/ריבית/קביעה
טופס 823- הודעה על אי פעילות זמנית
טופס 36 - בקשה להעברת מס ממשכיר הנכס לשוכר הנכס

טפסים נוספים:

https://taxes.gov.il/pages/taxesfastforms.aspx

מס הכנסה:

טופס 5329- רישום לצרכי מס הכנסה
טופס 2550- דרישת פרטים בדבר סגירת עסק/מישלח יד
טופס 2542- בקשה לפטור/הקטנה של ניכוי במקור
טופס 140- עדכון כתובות וענפי כלכלה
טופס 4440- הצהרה בדבר נשואים החיים בנפרד
טופס 101-  כרטיס עובד לשנת 2015
טופס 101 ג- כרטיס עובד- למילוי על ידי גמלאי\ת
טופס 116 א- בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת
טופס 127- תעודה רפואית לצורך תביעת זיכוי ממס לפי פקודת מס הכנסה
טופס 116- בקשה לתיאום מס במס הכנסה

טפסים נוספים:

https://taxes.gov.il/pages/taxesfastforms.aspx

ביטוח לאומי:

טופס 6101- רישום לצרכי ביטוח לאומי
טופס 900 - הודעה על עדכון פרטים
טופס 902 – הודעה על עדכון פרטי חשבון בנק
טופס 672 - בקשה לתיקון מקדמות
טופס 6134- בקשה לביטול/הפחתת קנסות והצמדה
טופס 628 - שאלון לקביעת תושבות- לחוזר מחו"ל
טופס 6124-הוראה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי
טופס 6127- הוראה לחיוב חשבון בנק
טופס 6101- רישום לצרכי ביטוח לאומי

טפסים נוספים:

https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/Pages/default.aspx
דיבידנד מציעה שירות

הנהלת חשבונות ושכר

לעסקים קטנים וגדולים כאחד
שכיר נכבד, יתכן

שמגיע לך החזר כספי

ממס הכנסה ואת/ה לא יודע/ת זאת
מחפשים טופס של רשויות המס

טפסים להורדה

ריכזנו עבורכם את כל מה שצריך