Submit to LinkedInSubmit to Facebook
ייעוץ מס - מושגים והסברים

פתיחת תיק מס הכנסה

אם התחלת לעסוק בעסק או במשלח יד עליך להגיע למשרדי מס הכנסה באזור מגוריך לא יאוחר מיום פתיחת העסק או לחילופין, ניתן להגיע אלינו ולהביא את המסמכים הבאים:
 1. טופס 5329- דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה (טופס)
 2. צילום תעודת זהות + ספח.
 3. צילום שיק מבוטל או מסמך מהבנק על קיום חשבון.
 4. חוזה שכ"ד- אם שוכרים נכס לשימוש העסק.
 5. צילום תעודת מקצוע- אם קיימת תעודה.

עוסק פטור

עוסק פטור הוא עוסק הפטור מגביית מס ערך מוסף (מע"מ) בגין עסקאותיו (הכנסות) ואינו רשאי לקזז מע"מ בגין תשומותיו (הוצאות).

הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות הוא תחום העוסק ברישום ותיעוד הפעילות הפיננסית של העסק כגון: הכנסות, הוצאות, תקבולים ותשלומים

רואה חשבון

רואה חשבון (בקיצור: רו"ח) הוא מי שהוסמך על פי חוק לעסוק במקצוע ראיית החשבון, ותפקידו הוא ביצוע ביקורת על דוחות כספיים ומתן חוות דעת עליהם.
רואה חשבון הוא בעל ידע והשכלה רחבה בתחומי החשבונאות, המסים, המימון, הביקורת החשבונאית ותחומים נוספים, הדרושים לביצוע עבודתו.

פתיחת תיק עצמאי

אם התחלת לעסוק בעסק או במשלח יד עליך להודיע על כך בכתב למשרדי מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי באזור מגוריך לא יאוחר מיום פתיחת העסק או לחילופין, ניתן להגיע אלינו ולהביא את המסמכים הבאים:
 1. טופס 821- רישום לצרכי מס ערך מוסף (טופס).
 2. טופס 5329- רישום לצרכי מס הכנסה (טופס).
 3. טופס 6101- רישום לצרכי ביטוח לאומי (טופס).
 4. צילום תעודת זהות + ספח.
 5. צילום שיק מבוטל או מסמך מהבנק על קיום חשבון.
 6. חוזה שכ"ד- אם שוכרים נכס לשימוש העסק.
 7. צילום תעודת מקצוע- אם קיימת תעודה.

שותפות או אגודה שיתופית

.שותפות היא צורה של התאגדות משפטית, בין מספר בני אדם המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים ואינם מאוגדים באופן אחר כמו בחברה בע"מ או אגודה שיתופית
שותפות יכולה להתאגד כעוסק פטור או כעוסק מורשה.
את מעמדן החוקי של השותפויות בישראל מסדירה פקודת השותפויות.

החזרי מס


video 2

 כל שכיר ששילם מס הכנסה ממשכורתו או שהשקיע כספים בבורסה (בניירות ערך) זכאי במקרים מסוימים לקבל חלק מהמס ששילם בחזרה.

דו"ח שנתי

דו"ח שנתי הינו טופס שמתקבל ממס הכנסה (טופס 1301) שבו מפרט בעל העסק העצמאי, שכיר או בעל מניות מידע כללי ואישי אודותיו, אודות העסק ופרטים אודות ההכנסות וההוצאות שלו במהלך שנת הכספים (1/1-31/12).

תיאום מס

תיאום מס היא פעולה של רשות המסים בישראל שתכליתה קביעת גובה אחוז מס הכנסה אותו ישלם שכיר שיש לו הכנסה ממספר עבודות, מטרת תיאום המס היא למנוע תשלום מס מופרז לאורך שנת המס.

יועץ מס

יועץ מס הוא אדם העוסק במתן ייעוץ בנושאי מסים (מע"מ , מס הכנסה וביטוח לאומי), ובפרט מסייע בעריכת דו"חות שיש להגיש לרשויות המס ובייצוג של נישומים (שכירים, עצמאים שותפויות ועמותות) בפני רשויות המס.

הצהרת הון

הצהרת הון היא דיווח של תושב ישראל לרשות המסים על הנכסים וההתחייבויות הנמצאים בבעלותו ובבעלות בן/בת זוגו וילדיו מתחת לגיל 18 בארץ ובחו"ל בתאריך מסוים.

החזרי מס שבח

החזרי מס שבח

פתיחת תיק ביטוח לאומי

אם התחלת לעסוק בעסק או במשלח יד עליך להגיע למשרדי המוסד לביטוח לאומי באזור מגוריך לא יאוחר מיום פתיחת העסק או לחילופין, ניתן להגיע אלינו ולהביא את המסמכים הבאים:

מיסוי שכ"ד למגורים

מיסוי שכ"ד למגורים

פתיחת תיק מע"מ

אם התחלת לעסוק בעסק או במשלח יד עליך להגיע למשרדי מע"מ באזור מגוריך לא יאוחר מיום פתיחת העסק או לחילופין, ניתן להגיע אלינו ולהביא את המסמכים הבאים:
 1.  טופס 821- רישום לצרכי מס ערך מוסף (טופס)
 2.  צילום תעודת זהות + ספח.
 3.  צילום שיק מבוטל או מסמך מהבנק על קיום חשבון.
 4.  חוזה שכ"ד- אם שוכרים נכס לשימוש העסק.
 5. צילום תעודת מקצוע- אם קיימת תעודה.

דיבידנד מציעה שירות

הנהלת חשבונות ושכר

לעסקים קטנים וגדולים כאחד
שכיר נכבד, יתכן

שמגיע לך החזר כספי

ממס הכנסה ואת/ה לא יודע/ת זאת
מחפשים טופס של רשויות המס

טפסים להורדה

ריכזנו עבורכם את כל מה שצריך