Submit to LinkedInSubmit to FacebookSubmit to Google Bookmarks

סוגי עסקים: זעיר/פטור, מורשה, חברה בע"מ

video 1

עוסק זעיר / פטור

בתאריך 01/01/2003, בוטלה הגדרתו של "עוסק זעיר" וכיום הגדרת "עוסק פטור" מחליפה את הגדרת "עוסק זעיר" שהייתה נהוגה בעבר.

עוסק פטור הוא עוסק הפטור מגביית מס ערך מוסף (מע"מ) בגין עסקאותיו (הכנסות) ואינו רשאי לקזז מע"מ בגין תשומותיו (הוצאות).

רשות המסים בישראל קובעת מיהו עוסק פטור, בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק. עוסק פטור מוגדר כעוסק שמחזור עסקאותיו בשנה אינו עולה על סכום הקבוע בחוק, אשר מתעדכן מדי שנה על פי שיעור עליית המדד (98,707 ש"ח בשנה- נכון לשנת 2017).

הגדרתו של מושג זה בחוק מע"מ נועדה להקל על אנשים לפעול כעצמאים תוך הגמשת חלק מהביורוקרטיה הכרוכה בכך וצמצום מספר העוסקים המורשים הרשומים במע"מ.

עסקים מסוג עוסק פטור מתאימים בדרך כלל למי שזו היא לו עבודה נוספת, למי שמתכוון לנהל עסק קטן, ולמי שעיקר עבודתו מבוצעת מול לקוחות פרטיים ולכן יכול להציע מחיר אטרקטיבי שאינו כולל מע"מ. כמו כן, מדובר בדרך כלל בעסקים שאין להם השקעה משמעותית בתשתיות או ציוד.

עוסק מורשה

עוסק מורשה הוא עוסק החייב בגביית מס ערך מוסף (מע"מ) בגין עסקאותיו (הכנסות) ורשאי לקזז מע"מ בגין תשומותיו (הוצאות).

סיווג העסק כעוסק מורשה או עוסק פטור נעשה על ידי רשויות המס בהתאם לשני קריטריונים עיקריים: הראשון, קובע כי עוסק שמחזור עסקאותיו השנתי, גבוה מ"הסכום הקובע" (76,884 ש"ח בשנה- נכון לשנת 2012) יוגדר כעוסק מורשה.

הקריטריון השני, מגדיר רשימה סגורה של מקצועות חופשיים שאינם יכולים להירשם כעוסק פטור ולכן יוגדרו כעוסק מורשה גם אם מחזור הכנסותיהם נמוך מ"הסכום הקובע".
בין המקצועות נמצאים: רופא, אדריכל, טכנאי, עו"ד, מנהל חשבונות, טוען רבני ורו"ח.

עוסק מורשה חייב בתשלום מע"מ על הכנסותיו, רשאי להזדכות במע"מ על הוצאותיו ונדרש להעביר מידי חודש או חודשיים דיווח ותשלום למשרדי מע"מ.

עסקים מסוג עוסק מורשה מתאימים למי שעיקר הכנסותיו נובעות ממכירה או מתן שירות לעוסקים מורשים, עדיף לו להירשם כעוסק מורשה, זאת מאחר ובעלי עסקים ידרשו
חשבוניות
  יתרונות עוסק מורשה  יתרונות עוסק פטור
תדמית   X  
 אפשרות לקזז מע"מ  X  
 תדירות דיווח   X
 מגבלה פסיכולוגית  X  
 חסכון במס    X
  

חברה בע"מ

חברה בע"מ (חברה בעירבון מוגבל) היא התאגדות של אדם, מספר בני אדם או תאגידים למען מטרה משותפת, בדרך כלל לשם הפקת רווח.
הרעיון המשפטי העומד מאחורי החברה הוא שהחברה, אשר במסגרתה מתנהלת כל הפעילות העסקית, היא גוף משפטי נפרד ושונה ממייסדיו ובעליו. המייסדים הם בדרך כלל בעלי החברה באמצעות החזקת מניות, ונקראים בעלי מניות. המנייה הנה למעשה איגוד של זכויות וחובות חוזיות אשר המחזיק בה חב כלפי החברה והחברה חבה כלפיו. לדוגמה, הזכות להשתתף ברווחי החברה. בכך ישנה הפרדה כמעט מלאה בין הישות המשפטית של החברה לבין בעלי המניות.
את מעמדן החוקי של החברות בישראל מסדיר חוק החברות ורישום החברה מתבצע אצל רשם החברות.

כדי להקים חברה בע"מ, יש למלא ולשלוח אל רשם החברות את שלושת המסמכים הבאים:
  1.  בקשה לרישום חברה (טופס)
    הפרטים הנדרשים לצורך רישום חברה חדשה אצל רשם החברות הם שם החברה, כתובת, מטרות החברה, הון החברה ואחריות בעלי המניות.
    הרישום כרוך בתשלום אגרה של 2,554 ₪ (בשנת 2012).
  2. תקנון חברה (טופס)
    מטרתו של התקנון היא להסדיר את היחסים בין בעלי המניות. זהו חוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה, ובינם לבין עצמם. מי שרוכש מניות של החברה מצטרף למעשה לתקנון ומחויב על פיו, כאילו חתם על החוזה עם יתר בעלי המניות. לכל חברה בע"מ חייב שיהיה תקנון שמפרט את שם החברה, מטרותיה, הון
  3. הצהרת דירקטורים (טופס)
לאחר הקמת החברה ברשם החברות יש לפתוח תיקים ברשויות המס:
פתיחת תיק במע"מ
פתיחת תיק במס הכנסה
פתיחת תיק ניכויים במס הכנסה
        
לשם קבלת פרטים נוספים והצעת מחיר אנא מלא/י את פרטיך האישיים ואנו ניצור עמך קשר בתוך 24 שעות.
תוכן הודעה:
דיבידנד מציעה שירות

הנהלת חשבונות ושכר

לעסקים קטנים וגדולים כאחד
שכיר נכבד, יתכן

שמגיע לך החזר כספי

ממס הכנסה ואת/ה לא יודע/ת זאת
מחפשים טופס של רשויות המס

טפסים להורדה

ריכזנו עבורכם את כל מה שצריך